top of page

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเบื้องต้น

แจ้งให้ทราบก่อนขอวีซ่า

  • ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15-45 วันทําการ

  • ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าหรือสถานทูต 

  • เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

  • ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

  • หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ มิฉะน้ันหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมผีลเสียต่อการขอวีซ่าของท่านในครั้งนี้

  **ผู้เดินทางกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่าง น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ มีเงื่อนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา คอนแทคเลนส์ หรือเครื่องประดับ , เปิดผมให้เห็นหูท้ัง 2 ข้าง, ห้ามตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มีรอยแม็ก, ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น

 

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ BANK CERTIFICATE และ BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์
ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือนจนถึงเดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า รบกวนลูกค้า
ทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 1 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า และ
ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยเอกสารทั้ง 2 อย่าง ต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น และต้อง
มีตราประทับจากธนาคาร
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง
3.2.1. ต้องใช้ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของ
บัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออก
ค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ยื่นได้ไม่เกิน 1 เดือน หลังจาก
ธนาคารออกให้
3.2.2. ใช้ BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
ให้ ย้อนหลัง 3 เดือนจนถึงเดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า รบกวนทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนก่อน แล้ว
ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 1 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า และต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
3.2.3. ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) พร้อม
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

 

4. หลักฐานการทํางาน
4.1 เจ้าของกิจการ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
4.2 กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่โฉนดที่ดิน เป็นตัน
4.3 เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

4.4 นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 

5 เอกสารส่วนตัว
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

 

6 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดา
มาด้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
-กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมากับบุตรที่ศูนย์
รับยื่นด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)


7 ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

ผลงานของเรา

ผลงานและรีวิวบริการวีซ่าของเราบางส่วน ทีมงานทำงานรวดเร็ว ตอบเชทเร็ว เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดี และครบถ้วนถูกต้องเสมอ

bottom of page